Визија и мисија

Циљеви васпитно-образовног процеса  који  реализујемо су:

  • формирање и  развијање функционалних и трансферних знања и вештина, на начин који уважава узрасно-развојне особености ученика,
  • усвајање и развијање разноврсних стратегија учења,
  • развијање позитивног става према учењу као континуираном процесу,
  • развијање толеранције и вештина комуникације и сарадње,
  • развијање одговорности за сопствено постигнуће.

Остваривање ових циљева омогућава дидактичко-методичка флексибилност која се огледа у избору и комбиновању разноврсних метода рада.

Предшколска установа помаже деци да се брже прилагоде школским обавезама и да школу не доживљавају стресно.